Spojená škola Pavlovce nad Uhom
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcenností,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.
Viliam Gaňo
Rodičia

Školský aktív konaný dňa 8.9.2022 v školskom roku 2022/2023

 

Program:

Oboznámenie s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania pre školský rok 2022/2023.

Za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  a mimoriadnej situácie, vydalo MŠVVaŠ SR dokument: „Zelená otvoreným školám“.  Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zákonní zástupcovia detí a žiakov boli informovaní a poučení o:

 • Povinnosti predložiť pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
 • Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.
 • Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
 • Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.
 • Rodič rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do školy.
 • Rodič bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy, ak je u dieťaťa/žiaka  podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19.
 • Izolácia  po potvrdení pozitívneho výsledku na COVID-19 trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.
 • Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.
 • Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní: - pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo - pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch.
 • V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Rodič dodržiava pokyny riaditeľky  školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Spojenej  školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom po dobu trvania pandémie.  
 • Ak sa u žiaka/dieťaťa  vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19 počas dňa, rodič ho po telefonickom upozornení triednym učiteľom zo školy osobne bezodkladne vyzdvihne.
 • Využívanie antigenových samotestov
 • Rodičia,  resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu. Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.
 • Povinná dochádzka 5 ročných predškolákov do materskej školy
 • Deti, ktoré do 30.8. 2022 dovŕšili  5 rokov majú povinné predprimárne vzdelávanie. Ich neprítomnosť na edukácií je rodič povinný nahlásiť materskej škole s určením dôvodu na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Pri absencii viac ako 7 dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť z dôvodu ochorenia „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
 • Neospravedlnené hodiny sa nepočítajú, počítajú sa neospravedlnené dni v mesiaci a to viac ako 7. Tie sa potom riešia rovnako ako v prípade zanedbávania povinnej školskej dochádzky.     
 • Oboznámenie rodičov s ďalšími úlohami a povinnosťami vyplývajúcimi zo školského poriadku na príslušný školský rok 2022/2023
 • so školským poriadkom a internými smernicami školy,
 • so smernicou o šikanovaní,
 • prevádzkou a vnútorným režimom ŠMŠ, ŠZŠ, PŠ na školský rok 2022/2023,
 • zabezpečiť v spolupráci s personálom a pedagogickými zamestnancami vykonávanie ranného zdravotného filtra v ŠMŠ, ostatným žiakom sa len odporúča vzhľadom na aktuálnu situáciu na škole,
 • povinnosťou prezúvania sa detí/žiakov v šatni - papuče, prípadne obuv s bielou podrážkou,
 • bezplatné stravovanie bude zabezpečené okrem žiakov v hmotnej núdzi i pre žiakov, ktorých rodičia si neuplatňujú daňový bonus. Absenciu dieťaťa/žiaka je rodič povinný nahlásiť vedúcej ŠJ najneskôr do 8:00 hodiny,
 • rodičia zabezpečia i iné hygienické potreby žiakov - toaletný papier, vreckovky a iné nevyhnutné potreby,
 • učebné pomôcky - bezplatne (hmotná núdza),
 • dodržiavanie  nariadenia  o ochrane a spracovaní osobných údajov.
 • Neospravedlnené hodiny
 • nad 15 hodín mesačne, predvolanie a upozornenie zákonných zástupcov o nedbalej školskej dochádzke
 • nad 60 hodín od začiatku školského roka hlásiť na Obecný úrad Pavlovce nad Uhom, Obvodný úrad Michalovce.
 • Pokyny k hodnoteniu a správaniu žiakov
 • povinnosti v škole na vyučovaní - úprava zošitov, aktivita na vyučovaní, snaha pracovať,
 • dodržiavanie školského poriadku - vzájomné správanie žiakov, vulgárne slová, vzájomné bitky, agresivita voči spolužiakom, šikanovanie, správanie sa voči nadriadeným, neospravedlnené hodiny,  používanie mobilných telefónov
 • Záujmová činnosť žiakov
 • je nepovinná, jeden krát týždenne po 120 minút.
 • Rôzne podnety a otázky rodičov - diskusia
 • Záver 
Dobré ráno

Dnes je 02.10.2023 -
Sviatok má , zajtra

Bolo napísaných 267 noviniek, pridaných 3957 fotiek a 136 súborov.
Navigácia
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Kalendár
October 2023
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31