Spojená škola Pavlovce nad Uhom
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcenností,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.
Viliam Gaňo
História

História školy

 • Rozhodnutím Okresného národného výboru odboru školstva v Michalovciach bola dňa 1.februára 1981 zriadená v Pavlovciach nad Uhom Osobitná škola. Vzniku samostatného riaditeľstva predchádzala existencia štyroch tried evidovaných pod vedením Osobitnej školy internátnej v Michalovciach. Ich začiatky datujeme do roku 1978. Navštevovalo ich 43 žiakov, ktorí svojou mentálnou úrovňou nestačili požiadavkám a nárokom učebných osnov a plánov základnej školy.
   
 • Osobitná škola so šiestimi triedami sídlila v školskom roku 1980/1981 v centre obce pri zdravotníckom zariadení. Do funkcie riaditeľa menoval Okresný národný výbor p. Dančeja. Vyučovací proces prebiehal v dvoch zmenách. Pôvodné priestory boli nepostačujúce, vyžadovali rekonštrukciu a rozšírenie. V spolupráci so závodom Chempik Michalovce bol vypracovaný projekt výstavby novej časti školy vrátane riaditeľne a zborovne. Finančné prostriedky vo výške 760 tisíc KČS pochádzali z vládnej rozpočtovej rezervy. Školský nábytok poskytli z nadbytočného majetku rôzne školy v okrese.
   
 • V roku 1982/1983 sa hygienické podmienky v zrekonštruovaných školských priestoroch výrazne zlepšili. Staré topné telesá nahradilo ústredné kúrenie na tuhé palivo. Vymenil sa aj zdroj pitnej vody, vlastná studňa za obecný vodovod a kanalizáciu.
   
 • K primárnym a určujúcim predmetom vo výchovno - vzdelávacom procese žiakov s mentálnym postihnutím patrí pracovné vyučovanie. V marci 1988 dokončili pre potreby praktickej názorovej výučby na školskom pozemku fóliovník. V máji sa začali v škole plynofikačné práce.
   
 • 18.01.1990 sa prvýkrát konali voľby riaditeľa školy tajným hlasovaním. Vo funkcii riaditeľa školy zotrval p. Dančej.
   
 • Spoločenské udalosti v novembri 1989 podmienili mnohé zmeny pri voľbách do riadiacich funkcií. V januári 1991 sa v OŠ uskutočnili prvé demokratické voľby. Výsledky volieb potvrdili na poste riaditeľa p. Dančeja, jeho zástupcom sa stal Mgr. P.Kehl. V júni 1991 však Školská správa v Michalovciach navrhla do funkcie riaditeľa Mgr. P.Kehla. Vedenia školy sa ujíma až do februára 1998. Dňa 02.02.1998 ho vystriedal opäť p. Dančej. Zástupkyňou sa stáva Mgr. E. Miháliková. Mgr. P.Kehl prevzal riadenie Osobitnej školy pri zdravotníckom zariadení v Michalovciach.
   
 • Školský rok 1998/1999 začal v zrekonštruovanej budove Základnej školy. Rekonštrukcia trvala 18 mesiacov. Finančné prostriedky vo výške 12 miliónov korún poskytol Krajský úrad Košice a Okresný úrad v Michalovciach. Novembrovou kolaudáciou bola stavba odovzdaná do užívania. Vďaka rozsiahlej prestavbe a umiestnení v prostredí štátom chráneného parku patrí škola k najkrajším nielen v košickom kraji, ale i na Slovensku.
   
 • V septembri 2000 dochádza k zmene názvu školy, premenovala sa z Osobitnej školy na Špeciálnu základnú školu. 1. januára 2000 získava škola aj právnu subjektivitu s rozhodujúcou právomocou.
   
 • Dňa 15. februára 2000 sa v priestoroch našej školy konal metodický deň organizovaný MC v Prešove. Pracovníci školy si v prítomnosti vedúcich pracovníkov Krajského úradu Košice a MC Prešov pripomenuli 20. výročie vzniku školy.
 • V školskom roku 2001/2002 bola v budove školy zriadená elokovaná trieda Odborného učilištia v Michalovciach so študijným odborom záhradník. Častý výskyt rečových porúch u žiakov s mentálnym postihnutím podmienil zriadenie odbornej učebne logopédie.
 • Svoje pôsobenie v našej škole v nasledujúcom roku rozšírilo OU v Michalovciach zriadením ďalšej elokovanej triedy so študijným odborom krajčír. Od 1. novembra 2002 je súčasťou školy školská jedáleň. Rozhodnutím MŠ SR zo dňa 16.04. 2002 bola zaradená do siete škôl.
   
 • 31.05.2003 Špeciálnu základnú školu poctili svojou návštevou poslanci Národnej rady Slovenske republiky: Ľubica Rošková, Monika Beňová a Fedor Flašík. 30. júna 2003 ukončil svoje pedagogické pôsobenie vo funkcii riaditeľa p. Dančej. Zastupujúcou riaditeľkou sa stáva Mgr. E. Miháliková.
   
 • Počítačovú miestnosť v škole zriadili vďaka projektu Infovek v školskom roku 2004/2005.
   
 • 7. marca 2006 prijala pozvanie do Špeciálnej základnej školy v Pavlovciach nad Uhom redaktorka banskobystrického rozhlasu Regina Janka Grajciarová. So žiakmi 5. – 8. ročníka nahrala priebeh rôznych súťaží, ktoré odvysielali v relácii Halabala v Slovenskom rozhlase 12.03.2006.
   
 • Hľadanie speváckych talentov pod vplyvom televíznej show Superstar neobišlo ani našu školu. Umelecký zážitok umocnilo zakúpenie akustického ozvučenia, mikrofónov, reproduktorov a hudobných nástrojov     pre žiakov. Tradíciu organizovania školskej Superstar sme zaviedli 22. mája 2005.
   
 • Dňa 01.12. 2009 došlo k zmene vo vedení školy, Mgr. J. Saba (riaditeľ od roku 2005) nahradila Mgr. A. Sijartová, ktorú funkciou poveril Krajský školský úrad v Košiciach. 01.06. 2009 sa konali voľby riaditeľa školy, víťazkou sa stala PaedDr. K. Romaňáková.
   
 • Víťazi školského kola Superstar sa 19. mája 2011 pod vedením učiteľky Mgr. M. Novákovej zúčastnili II. kola celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik v Spojenej škole, Dolinského 1 v Bratislave. Porota s predsedom Lacom Lučeničom rozhodla o prvenstve nášho žiaka Emila Gažiho.
   
 • V školskom roku 2011/2012 došlo k niekoľkým premenám interiéru i exteriéru školy. Jednalo sa o zriadenie odbornej učebne hudobnej výchovy, renováciu cvičnej kuchynky, vybudovanie školského pozemku a parkoviska.
   
 • Miesto a úlohy špeciálnych škôl vo výchovno – vzdelávacom systéme na Slovensku boli ústrednou témou seminára s celoslovenskou účasťou, ktorý sa konal pod záštitou Krajského školského úradu za podpory Občianskeho združenia La Viena na našej škole dňa 23.11.2012. Reportáž          zo stretnutia odvysielala STV v Rómskom regionálnom magazíne. Výstupom zasadnutia bol otvorený list adresovaný ministrovi školstva, ministrovi vnútra a splnomocnencovi vlády SR. Pedagógovia v ňom tlmočili svoje postoje, názory a argumenty na zachovanie špeciálnych základných škôl.
   
 • Metodický deň organizovaný v ŠZŠ dňa 07.05.2013 bol zameraný na možnosti využitia IKT v rámci štruktúry vyučovacej hodiny matematiky.
   
 • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 22.11.2012 o zriadení a zaradení Praktickej školy v Pavlovciach nad Uhom do siete škôl predchádzalo otvoreniu 1. ročníka nižšieho odborného vzdelávania na našej škole 02.09.2013.
   
 • Odysea mysle predstavuje najväčšiu celoslovenskú súťaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. Celonárodného kola v Komárne sa v dňoch 21.03. – 23.03. 2014 zúčastnili aj žiaci Špeciálnej základnej školy Pavlovce nad Uhom. Súťažná prezentácia zaoberajúca sa minulosťou a prítomnosťou Rómov na Slovensku sa porote mimoriadne páčila, žiaci získali zaslúžené prvé miesto a právo postupu na Eurofestival. Radosť z prvenstva v mimoriadne silnej konkurencii základných a stredných škôl bola obrovská. Zavŕšením celoročného snaženia bolo vydanie CD nosiča Čiriklos so žiackymi textami piesní.
   
 • Počas letných mesiacov v rokoch 2013 - 2015 sa realizovala čiastočná výmena okien a dverí.
   
 • Medzinárodné stretnutie kreatívnej mládeže Eurofest OOTM Slovakia 2014 hostilo približne 720 žiakov zo 16 krajín. Podujatie sa konalo v Liptovskom Mikuláši v dňoch 24.04. – 29.04. 2014. K účastníkom z Česka, Poľska, Ruska, Indie, Švajčiarska, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska, Kazachstanu, USA sa pripojili aj žiaci našej školy. Svojim spevom a tancom sme ako jediní prispeli do programu otváracieho ceremoniálu V alternatívnej dramatickej tvorbe kreatívnej mládeže obsadili 7. miesto. Kolektív Špeciálnej základnej školy v Pavlovciach nad Uhom získal právo postupu na svetové finále v USA.
   
 • S funkciami a využitím  interaktívnej tabule na vyučovacích jednotkách sa učitelia oboznámili na metodickom dni 07.05.2014. Súčasťou podujatia boli i tvorivé dielne s netradičnými výtvarnými technikami.
   
 • 20.05.2015, po uplynutí päť ročného volebného obdobia sa konal konkurz na post riaditeľa školy. Radu školy o svojich kvalitách presvedčila spomedzi štyroch kandidátov   Mgr. ViolaTirčová. Menovací dekrét prevzala z rúk Mgr.Ivice Šimkovej a Mgr. Alžbety Tamásovej dňa 01.06.2014, pri menovaní bol prítomný aj starosta obce.
   
 • Dodatkom číslo 3 k zriaďovacej listine zo dňa 01.09.2008 Špeciálnej základnej školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom sa mení názov školy a školského zariadenia na Spojená základná škola s organizačnými zložkami : Špeciálna základná škola a Praktická škola.
 • Dodatkom číslo 4 k zriaďovacej listine zo dňa 16.02.2017 pribudla k existujúcim organizačným zložkám Špeciálna materská škola.
 • Dodatkom číslo 5 zo dňa 19.01.2022 sa mení zriaďovateľ na Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Zádielska 1222/1, Košice.

 

 

Dobrý deň

Dnes je 15.06.2024 -
Sviatok má , zajtra

Bolo napísaných 300 noviniek, pridaných 4735 fotiek a 158 súborov.
Navigácia
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Kalendár
June 2024
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30