Spojená škola Pavlovce nad Uhom
Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcenností,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca.
Viliam Gaňo
Praktická škola

Spojená škola,  Pavlovce nad Uhom  s organizačnými zložkami

Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola

                              Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom

 

                                              Praktická škola

 • Praktická škola ( podľa § 99 zákona č. 245/ 2008 z. z. o výchove a vzdelávaní ) je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností
 • Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením, ktorí ukončili základnú školu, špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň zdravotného znevýhodnenia im neumožňuje zvládnuť prípravu na odbornom učilišti
 • Do praktickej školy sa môžu prijímať aj iné fyzické osoby alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole

Riaditeľka Spojenej školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom po prerokovaní v pedagogickej rade dňa: 14.11.2023 určila kritériá pre prijatie uchádzačov do praktickej školy nasledovne:

Kritériá pre prijímanie žiakov pre praktickú školu

Do praktickej školy budú prijatí uchádzači na základe návrhu prijímacej komisie, bez prijímacích skúšok po preštudovaní pedagogickej dokumentácie žiaka a jednoduchého individuálneho pohovoru s uchádzačmi a ich zákonným zástupcom

   

Praktická školaposkytne prípravu v odbore :

 

Pomocné práce v kuchyni

Pestovateľské práce

 

Dĺžka štúdia v praktickej škole 3 roky.

 

Pedagogická dokumentácia pre prijatie žiaka do praktickej školy:

 • Prihláška do PŠ s vyjadrením triedneho učiteľa
 •  Výsledok psychologického vyšetrenia

 

Povinné prílohy prihlášky do praktickej školy:

 • Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2024/2025
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti ( predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou )
 • Čestné prehlásenie v prípade, že zadováženie súhlasu /podpisu/ druhého rodiča/ zákonného zástupcu  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou
 • Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní ( ak počas celého štúdia bude podpisovať len jeden zákonný zástupca )
 • V deň konania prijímacích pohovorov je potrebné predložiť doklad totožnosti zákonného zástupu a uchádzača o štúdium ( občiansky preukaz)

 

Prihlášku na štúdium do praktickej školy osobne alebo poštou doručiť najneskôr do 20.marca 2024. Prihlášku s povinnými prílohami možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webe zoznam uchádzačov podľa výsledkov a termíne určenom a zverejnenomministerstvom školstva.

Ak bol uchádzač na štúdium v PŠ prijatý, potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení/ žiaka na štúdium zákonný zástupca zašle zákonný zástupca na školu, na ktorú podal prihlášku najneskôr do troch pracovných dní.

Pozvánka na prijímacie konanie bude doručená zákonnému zástupcovi 5 dní pred dátumom konania prijímacích pohovorov. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač najmenej 7 dní pred termínom prijímacích skúšok.

 

Termíny prijímacích pohovorov pre školský rok 2023/2024

 

 1. kolo 1. termín – 2. mája 2024
 1. kolo 2. termín – 6. máj 2024
 1. kolo  - 18. jún 2024

 

 

 

V Pavlovciach nad Uhom 9.11.2023

Mgr. Viola Tirčová

riaditeľka školy

RÚŠS v Košiciach určuje  Spojenej škole, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom počet tried  prvého ročníka v školskom roku 2024/2025 v organizačnej zložke Praktická škola kód 6492 E - 2 triedy.

 

Plán aktivít Praktickej školy pre  školský rok 2023/2024

 

September

 

Varíme v prírode

Október

Plody jesene – zber a výstavka dopestovaných plodín, tvorba tekvicových  strašidiel

 

November

 

Deň otvorených dverí PŠ

December

Pečenie medovníkov

Vianočná akadémia

Vianočná slávnostná tabuľa

Február

 

Príprava fašiangových dobrôt

Tvorba karnevalových masiek

Marec

 

Veľkonočné tvorivé dielne

Príprava veľkonočných jedál

Apríl

 

 

Tradičné remeslá - tkáčstvo

Máj

 

Starostlivosť o dieťa - súťaž špeciálnych základných škôl  a praktických škôl v pôsobnosti kraja

Jún

 

Návšteva reštauračného zariadenia

Celoročne

 

Príprava slávnostnej tabule podľa obdobia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodín Praktickej školy

 

I.A PŠ

 

1

2

3

4

5

6

 

Pondelok

SJaL

MAT

DPaÚD

PPvK

PPvK

PPvK

 
 

Utorok

VkMaO

MAT

SJaL

ROV

 

 

 
 
 

Streda

RPaŠ

MAT

SJaL

HUV

VYV

TaŠV

 
 
 

Štvrtok

TaŠV

ZDV

PJaV

PJaV

PJaV

 

 
 
 

Piatok

ZDV

TaŠV

PP

PP

PP

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A  PŠ

 

1

2

3

4

5

6

 

Pondelok

ZDV

MAT

VkMaO

TaŠV

 

 

 
 

Utorok

RPaŠ

SJaL

PP

PP

PP

 

 
 
 

Streda

DPaÚD

ZDV

SJaL

PPvK

PPvK

PPvK

 
 
 

Štvrtok

VYV

TaŠV

ROV

HUV

SJaL

MAT

 
 
 

Piatok

TaŠV

MAT

PJaV

PJaV

PJaV

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A PŠ

 

1

2

3

4

5

6

 

Pondelok

ZDV

SJaL

MAT

VkMaO

 

 

 
 

Utorok

HUV

ZDV

MAT

PJaV

PJaV

PJaV

 
 
 

Streda

MAT

RPaŠ

ROV

VYV

DPaÚD

TaŠV

 
 
 

Štvrtok

TaŠV

SJaL

PP

PP

PP

 

 
 
 

Piatok

SJaL

TaŠV

PPvK

PPvK

PPvK

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.B  PŠ

 

1

2

3

4

5

6

 

Pondelok

SJaL

ROV

VYV

TaŠV

MAT

HUV

 
 

Utorok

MAT

RPaŠ

VkMaO

SJaL

DPaÚD

 

 
 
 

Streda

SJaL

MAT

PPvK

PPvK

PPvK

 

 
 
 

Štvrtok

ZDV

TaŠV

PJaV

PJaV

PJaV

 

 
 
 

Piatok

TaŠV

ZDV

PP

PP

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobré ráno

Dnes je 18.05.2024 -
Sviatok má , zajtra

Bolo napísaných 300 noviniek, pridaných 4555 fotiek a 156 súborov.
Navigácia
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Kalendár
May 2024
PO UT ST ŠT PIA SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31